KODEKS NGO

Deklaracja dostępności

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

Aleksandra Rybak

Polskie Towarzystwo Prawa Organizacji Non – Profit zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kodeksngo.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2023-12-20
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Nowa strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia: 2024-04-31
• Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-05-17
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Rybak
• E-mail: aleksandrarybak722@wp.pl
• Telefon: 81 511 30 00

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Polskie Towarzystwo Prawa Organizacji Non – Profit Adres: Niecała 11/9, 20-080 Lublin
• E-mail: polskietowarzystwoprawango@gmail.com
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa www.kodeksngo.pl posiada następujące udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością:

• wersja kontrastowa,
• możliwość zmiany rozmiaru czcionki,
• możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych
(w zależności od stosowanej przeglądarki internetowej),
• konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
• linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
• wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
• wyróżnienie odnośników,
• podświetlenie linków,

Zgodność ze standardami:

• HTML 5
• WCAG 2.1 (poziom AA)
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
W celu skorzystania z pomocy osoby tłumaczącej język migowy odbiorca może skorzystać z serwisu https://tlumacz.migam.org/pl lub skontaktować się z Koordynatorem ds. dostępności pod adresem e-mail: aleksandrarybak722@wp.pl

Skip to content