KODEKS NGO

O projekcie

Projekt zakłada przeprowadzenie badań naukowych w obszarze prawa organizacji pozarządowych.

Dostrzegalna jest rosnąca rola organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych w porozumieniu z jednostkami administracji publicznej (rządowej, samorządowej) ale także działań prowadzonych z wykorzystaniem środków własnych czy też środków z ofiarności publicznej.

Nie bez znaczenia jest także rola organizacji pozarządowych w integracji wspólnot na poziomie lokalnym, szczególnie istotna na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach.

Do kluczowych obszarów w tym zakresie zaliczyć można 

Organizacje pozarządowe mogą działać w bardzo różnych formach prawnych. Wspomnieć należy o kilku rodzajach stowarzyszeń, w tym mające różne systemy rejestracji (np. stowarzyszenia zwykłe, koła gospodyń wiejskich, uczniowskie kluby sportowe). Do tego coraz większą popularność zyskują fundacje. Nie można także zapominać o uzyskiwaniu przez organizacje pozarządowe statutu organizacji pożytku publicznego, który istotnie wpływa na katalog praw i obowiązków tej grupy podmiotów.

Nie można także zapominać o dużej liczbie aktów prawnych regulujących bieżące funkcjonowanie tychże organizacji, w tym w zakresie realizacji przez organizacje zadań publicznych oraz ich sprawozdawczość. Organizacje pozarządowe obarczane są dodatkowymi obowiązkami, w ostatnich miesiącach np. w zakresie wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Nie bez znaczenia są także podstawowe akty prawne tworzone w minionym ustroju politycznym, wielokrotnie nowelizowane (Prawo o stowarzyszeniach z 1989 r., ustawa o fundacjach z 1984 r.). Wielość aktów prawnych determinuje konieczność poświęcania znacznej ilości czasu na sferę organizacyjno- prawną, co powoduje oderwanie od zajmowania się sprawami statutowymi.

Dotychczas sfera działania organizacji pozarządowych była poruszana jedynie okazjonalnie i brak jest kompleksowego opracowania w/w materii. Zazwyczaj odnosi się do ujęcia fragmentarycznego, przedmiotowego, np. w zakresie realizacji zadało publicznych lub też komentarzy do określonych
ustaw szczególnych (np. Prawa o stowarzyszeniach).

Projekt ma więc na celu identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych odnoszących się do roli przepisów prawa w rozwoju organizacji pozarządowych oraz ich aktywności w społeczno- gospodarczym życiu Polski. Zakłada się więc identyfikację problemów badawczych w odniesieniu do sfery prawnej działalności wszystkich rodzajów organizacji pozarządowych. W ramach działań projektowych włączeni zostaną przedstawiciele organizacji pozarządowych co wpłynie na kształtowanie pozytywnego odbioru społecznego nauki.

W tym zakresie istotne będzie zdiagnozowanie potrzeb i sformułowanie rozwiązań problemów badawczych w największym stopniu uwzględniających społeczne oczekiwania.

Projekt zakłada pięć etapów działań:

Skip to content